תאורת לד

תאורת לדלאור ההתקדמות האחרונה במחקר וביישום של נורות לד, שני פרופסורים פרסמו כי בשנים הקרובות צפוייה אחת המהפכות הטכנולוגיות הגדולות. כשתאורת הלד תגיעה לבשלות טכנולוגית החסכון בחשמל יהיה עצום כאשר צריכת החשמל תרד לחמישית לעומת הנורות החסכוניות ביותר הקיימות כיום וזמן החיים שלהן יהיה ארוך הרבה יותר.
חידושים photonics ואת מצב מוצק תאורה יגרום trillions דולרים חיסכון בעלויות, לצד הפחתה מסיבית את כמות האנרגיה הנדרשת כדי שעה בתים ועסקים ברחבי העולם, חוקרים את תחזית.
A new generation of lighting devices based on light-emitting diodes (LEDs) will supplant the common light bulb in coming years, the paper suggests. דור חדש של התקנים המבוססים על תאורת אור-emitting diodes (LEDs) יהיה לתפוס את האור נורה ב נפוצים בשנים הבאות, עולה על הנייר. In addition to the environmental and cost benefits of LEDs, the technology is expected to enable a wide range of advances in areas as diverse as healthcare, transportation systems, digital displays, and computer networking. בנוסף על הסביבה ובעלות יתרונות LEDs, הטכנולוגיה אמורה לאפשר מגוון רחב של advances בתחומים מגוונים כמו כמו בריאות, תחבורה, מערכות דיגיטליות מציג, והמחשב ברשת.
“What the transistor meant to the development of electronics, the LED means to the field of photonics. This core device has the potential to revolutionize how we use light,” wrote co-authors E. Fred Schubert and Jong Kyu Kim. “מה את טרנזיסטור נועדו לפיתוח אלקטרוניקה, LED את האמצעים בשדה photonics. הליבה בהתקן זה יש את הפוטנציאל לחולל מהפכה לאור האופן בו אנו משתמשים”, כתב ה-Co-מחברים פרד Schubert ו Kyu Kim Jong.
Schubert is the Wellfleet Senior Constellation Professor of Future Chips at Rensselaer, and heads the university’s National Science Foundation-funded Smart Lighting Center. Schubert הוא Wellfleet בכיר כוכבים עתידיים של פרופ ‘צ’ יפס בבית Rensselaer, ואת ראשי האוניברסיטה של הקרן הלאומית למדע במימון חכם תאורה במרכז. Kim is a research assistant professor of electrical, computer, and systems engineering. Kim הוא עוזר מחקר של פרופסור חשמל, מחשבים, ומערכות הנדסיות. The paper, titled “Transcending the replacement paradigm of solid-state lighting,” will be published in the Dec. 22, 2008 issue of Optics Express. הנייר, שכותרתו “Transcending את החלפת פרדיגמה של מצב מוצק תאורה”, יפורסמו ב דצמבר 22, 2008 סוגיית אופטיקה Express.
Researchers are able to control every aspect of light generated by LEDs, allowing the light sources to be tweaked and optimized for nearly any situation, Schubert and Kim said. החוקרים אינם מסוגלים לשלוט בכל היבט של אור LEDs שנוצר, המאפשר את מקורות האור להיות tweaked ו מותאם במיוחד כמעט בכל מצב, Schubert Kim ו אמר. In general LEDs will require 20 times less power than today’s conventional light bulbs, and five times less power than “green” compact fluorescent bulbs. באופן כללי LEDs ידרוש 20 פעמים פחות מאשר העוצמה של היום קונבנציונאלי שעה bulbs, וחמישה פעמים פחות מאשר כוח “ירוקה” פלורסנט קומפקטית bulbs.
If all of the world’s light bulbs were replaced with LEDs for a period of 10 years, Schubert and Kim estimate the following benefits would be realized: אם כל העולם של אור bulbs היו שהוחלפו LEDs לתקופה של 10 שנים, Schubert Kim ו להעריך את היתרונות הבאים יהיה הבנתי:
Energy savings of 1.9 × 10 20 joules חיסכון אנרגיה של 1.9 × 10 20 joules
Electrical energy consumption would be reduced by terawatt hours תצרוכת חשמל באנרגיה יהיה מופחת terawatt לפי שעות
Financial savings of $1.83 trillion חיסכון פיננסי של $ 1.83 טריליון
Carbon dioxide emissions would be reduced by 10.68 gigatons פליטת פחמן דו תחמוצת יהיה מופחת של 10.68 gigatons
Crude oil consumption would be reduced by 962 million barrels גסה שמן הצריכה יהיה מופחת של 962 מיליון barrels
The number of required global power plants would be reduced by 280 המספר הדרוש של גלובל כוח הצמחים יהיה מופחת על ידי 280
With all of the promise and potential of LEDs, Schubert and Kim said it is important not to pigeonhole or dismiss smart lighting technology as a mere replacement for conventional light bulbs. עם כל ההבטחה ופוטנציאליים של LEDs, Schubert Kim ו הוא אמר שזה לא חשוב לשים בתא או לפטר חכם תאורה טכנולוגיה רק עבור החלפת קונבנציונאלי שעה bulbs. The paper is a call to arms for scientists and engineers, and stresses that advances in photonics will position solid state lighting as a catalyst for unexpected, currently unimaginable technological advances. הנייר הוא קריאה נשק עבור מהנדסים ומדענים ו, ו מדגישה כי advances ב photonics יהיה בעמדה מוצקה המדינה תאורה לזרז באופן בלתי צפוי, כרגע unimaginable טכנולוגי advances.
“Deployed on a large scale, LEDs have the potential to tremendously reduce pollution, save energy, save financial resources, and add new and unprecedented functionalities to photonic devices. These factors make photonics what could be termed a benevolent tsunami, an irresistible wave, a solution to many global challenges currently faced by humanity and will be facing even more in the years to come,” the researchers wrote. “פריסת בקנה מידה גדול, LEDs יש פוטנציאל להפחתת זיהום tremendously, לחסוך באנרגיה, לחסוך משאבים כספיים, ולהוסיף החדש תקדים functionalities כדי photonic התקנים. גורמים אלו להפוך photonics מה יכול להיות termed א מאור tsunami, שאין לעמוד בפניו של גל, א פתרון גלובלי אתגרים רבים כיום בפני האנושות ויהיה מול עוד יותר של שנים רבות “, כתב החוקרים. “Transcending the replacement paradigm will open up a new chapter in photonics: Smart lighting sources that are controllable, tunable, intelligent, and communicative.” “Transcending על החלפת פרדיגמה תפתח את פרק חדש ב photonics: חכם תאורה מקורות שאינן controllable, מתכונן, אינטליגנטי, ו communicative.”
Possible smart lighting applications include rapid biological cell identification, interactive roadways, boosting plant growth, and better supporting human circadian rhythms to reduce an individual’s dependency on sleep-inducing drugs or reduce the risk of certain types of cancer. אפשריות חכם תאורה כוללים יישומים מהירה נייד זיהוי ביולוגי, Interactive roadways, boosting גידול צמחים, וטוב יותר תמיכה אנושית circadian מקצבים לצמצם תלות של אדם לישון ב-התרמה תרופות או להפחית את הסיכון של סוגים מסוימים של סרטן.
טלעדן
טלעדן תשתיות צנרת
טלעדן כיבוי אש
טלעדן שיקום בריכות
טלעדן יבוא ושיווק


קטגוריה: חדשות החשמל, מאמרים וכתבות

תגיות:,

« »
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס