חוקים ותקנות חשמל

חובותיו של בעל רישיון חשמל

חובותיו של בעל רישיון חשמל

רישיון חשמל חובותיו של בעל הרישיון 1. חידוש רישיון – הודעה על חידוש הרישיונות תישלח לציבור החשמלאים ע”י המנהל 30 יום לפני שיפקע תוקפם. לא קיבל בעל הרישיוןהודעת חידוש הרישיון עד 14 יום לפני תום תוקפו של הרישיון שברשותו, יבקש זאת בכתב מהמנהל. תשלום חידוש הרישיון לאחר המועד הנקוב ...

הפעלת מתקן חשמלי טורבינת רוח

הפעלת מתקן חשמלי טורבינת רוח

הפעלת מתקן חשמלי טורבינת רוח עודכן בתאריך 4 ביולי 2010 1. מוקדמות 1.1 טורבינת רוח הינה מתקן חשמלי ...

מפרט להתקנת הארקת יסוד

דוגמה למפרט התקנת הארקת יסוד העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן ...

כל כמה זמן צריך לבדוק ממסר פחת? התשובה בהמשך..

דרישות החוק והתקנים למפסק מגן הפועל זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר (“מפסק ...

היתר להפעלת הגנרטור

תקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ”ז- 1987 תקנה 3. התקנת גנרטורים ...

חוק החשמל, התשי”ד-1954

1. הגדרות בחוק זה – “מתקן חשמלי” – מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, ...

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, ...

תקנות החשמל (רשיונות)

תקנות החשמל (רשיונות), התשמה-1985 פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – “בית ספר להנדסאים” – בית ספר על-תיכוני להכשרת הנדסאים שהכיר בו האגף “בית ספר לטכנאים” – בית ספר על-תיכוני להכשרת טכנאים שהכיר בו האגף “המנהל” – מנהל האגף או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות ...

אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס