היתר להפעלת הגנרטור

תקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ”ז- 1987

תקנה 3. התקנת גנרטורים והפעלתם

 (ב) לא יופעל גנרטור קבוע במיתקן קבוע אלא על פי היתר    מאת המנהל בהתאם לתקנה 25 ובהתאם לתנאי ההיתר.

תקנה 4. גנרטור לאספקה מקבילה או לאספקה חלופית

 (א) גנרטור המיועד  לאספקה מקבילה טעון אישור מאת  חברת החשמל  בעלת הרשת, לפני הפעלתו הראשונה.

 (ב) גנרטור המיועד לאספקה חלופית, חלקית או  מלאה למיתקן הניזון מחברת החשמל, יובא לידיעת חברת החשמל בעלת הרשת, לפני הפעלתו הראשונה.

 תקנה 12.  התקן להדממה הגנרטור

בכל מבנה בו קיים גנרטור לאספקה חילופית יותקן התקן להדממת הגנרטור. ההתקן יימצא במקום נוח לגישה שאישרה רשות הכבאות המקומית. לידי ההתקן יותקן שלט בר-קיימא ובולט לעין בו יירשם “גנרטור” באותיות לבנות על רקע אדום

תקנות 17. מעברים מסביב לגנרטור

 (א) מעברים בין ערכת גנרטור על יסודותיה, לא כולל ציוד נלווה נפרד ומקרן, לבין חלקי מבנה או ציוד אחר, כולל לוחות חשמל, יהיו ברוחב של מטר אחד לפחות.

 (ב) ………………..הספק אינו עולה על 50 קו”א …..צד אחד יהיה 0.6 מטר לפחות.

 (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יש להבטיח שמרווחים מסביב לערכת הגנרטור יאפשרו תחזוקה נוחה, גם אם הדבר מחייב מעברים העולים על האמור בהן.

גנרטור במכולה

  על גנרטור המותקן בתוך מכולה חלות כל הדרישות המופיעות בפרק ד’ שבתקנות החשמל (התקנת גנרטורים ).

   כאשר מותקנים במכולה פתחים המאפשרים לטפל בגנרטור מבחוץ, ניתן לאפשר מרחקים הקטנים מאלו הנדרשים בתקנה משנה 17א’, אולם במקרה זה יש לשמור על המרחקים הנדרשים בתקנות משנה 17 א’ מסביב למכולה.

תקנה 18. דלת חדר גנרטור

  דלת חדר הגנרטור תהיה ממתכת ופתיחתה מבפנים כלפי

  חוץ תהיה אפשרית, בכל עת, ללא צורך במפתח.

תקנה 19. מניעת זרימת נוזלים

תקנה 20. תאורה ובתי תקע בחדר הגנרטור

תקנה 21. איוורור חדר גנרטור

תקנה 22. צינור הפליטה

תקנה 23. צנרת זרה בחדר הגנרטור

 תקנה 24. רישום הגנרטור

 (א) כל גנרטור תלת-מופעי בגודל מעל 5 קו”א חייב ברישום על ידי המנהל…

תקנה 25. בקשה למתן היתר

 (א) לא יפעיל אדם גנרטור קבוע המיועד לאספקת חשמל למיתקן קבוע אלא אם כן נתן המנהל היתר להפעלתו.

 (ב) הבקשה למתן היתר תוגש למנהל בטופס שהוא יקבע….

 (ג) שינוי בפרטים טעון היתר מאת המנהל…

 (ד) הבקשה למתן ההיתר תוגש למנהל בצירוף המסמכים הבאים:

•             •תכנית המבנה של החדר בו מותקן הגנרטור בקנה מידה של 1:50

•             •תכנית החיבורים החשמליים של ערכת גנרטור כולל פרטי ההארקות שלו

•             •תרשים חד-קווי חשמלי של חיבור הגנרטור אל הלוח המוזן ושל הלוח עצמו

•             •טופס בדיקת המיתקן שיקבע המנהל

 (ה) הבקשה תיחתם ביד מגיש הבקשה.

      תכניות המיתקן ייחתמו ביד מתכנן המיתקן או

      מתכנן השינוי בו,הכל לפי הענין.

      טופס בדיקת המיתקן ייחתם ביד חשמלאי בודק

      שביצע את הבדיקה.

למצגת המלאה לחץ כאן


קטגוריה: חוקים ותקנות חשמל

תגיות:, , ,

« »
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס