הפעלת מתקן חשמלי טורבינת רוח

הפעלת מתקן חשמלי טורבינת רוח

עודכן בתאריך 4 ביולי 2010
1. מוקדמות
1.1 טורבינת רוח הינה מתקן חשמלי כמשמעותו בחוק החשמל, תשי”ד-1954 (להלן “חוק”) וחלות עליה כל הדרישות והוראות החוק ותקנותיו.
1.2 על פי סעיף 4. (א) לחוק: “לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי יסודי אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר”.
1.3 על פי תקנה 3 ותקנה 25 לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ”ז-1987 : “לא יופעל גנרטור קבוע במיתקן קבוע אלא על פי היתר מאת המנהל…”.
1.4 על פי סעיף 3 לחוק, המנהל הינו מנהל ענייני החשמל במשרד התשתיות הלאומיות.
1.5 מטרת הוראות אלו להסדיר התקנה וההפעלה של טורבינת רוח, והן מהוות חלק מתנאי ההיתר של המנהל.

2. כללי
2.1 אין צורך בהיתר לטורבינת רוח בהספק עד 1 קו”ט. לא תופעל טורבינת רוח קבועה בהספק העולה על 1 קו”ט, ללא היתר של מנהל ענייני החשמל (להלן ההיתר).
2.2 מבקש ההיתר יגיש בקשה על גבי
טופס הבקשה המיוחד לכך בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.
הבקשה תיחתם ביד מגיש הבקשה. תוכניות המתקן ייחתמו ביד מתכנן המתקן או מתכנן השינוי בו, בהתאם לעניין.
2.3 ההיתר יהיה בתוקף למתקן המפורט בטופס הבקשה בלבד.
2.4 שינוי יסודי של טורבינת רוח קבועה בהספק העולה על 1 קו”ט מחייב היתר.
2.5 בעל ההיתר לא יספק אנרגיה חשמלית למתקן החורג מהמתקן המוגדר בתוכנית המצורפת לטופס הבקשה.
2.6 בעל ההיתר יאפשר למנהל ענייני החשמל או לנציג מטעמו להיכנס בכל עת סבירה למקום שבו נמצא המתקן כדי לבדקו.
2.7 החובה ליישום הנדרש בתקנות החשמל ובתנאי ההיתר מוטלת על מתכנן המתקן, מתקינו, בודקו, בעליו, מחזיקו, מפעילו – הכל לפי העניין.

3. תכנון וביצוע – הוראות טכניות
3.1 תכנון וביצוע טורבינת רוח ומתקן החשמל הקשור לה יבוצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המתקן.
3.2 חיבור טורבינת רוח ללוח חשמל של מתקן המוזן ממנה יבוצע על ידי בעל רישיון חשמלאי בהתאם לגודל מפסק הראשי של לוח המוזן.
במידה וקיים מפסק מגן בלוח המוזן תחובר טורבינת רוח בין מפסק ראשי של הלוח לבין מפסק המגן.
3.3 כל אחד ממרכיבי המתקן יתאים לדרישות התקן החל עליו.
3.4 הגנה בפני נחשול מתח תותקן בין טורבינת הרוח לבין רשת החשמל.
3.5 טורבינת רוח תוגן בפני ברק ומתחי יתר בהתאם לתקנה 6 של תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ”ז – 1987.
3.6 מתקן טורבינת רוח יצוייד בהתקן לשם ניתוק הספקת החשמל מהטורבינה ללוח המוזן ממנה.
ההתקן יימצא במקום נוח לגישה. לידי ההתקן יותקן שלט בר-קיימא ובולט לעין בו יירשם “טורבינת רוח” באותיות לבנות על רקע אדום.
3.7 טורבינת רוח תצויד באמצעי בקרת המהירות ובאמצעי הגנה נגד מהירות יתר.
3.8 טורבינת רוח תצוייד בשלט בר-קיימא ובולט לעין שבו יירשם “מתח חשמלי! סכנת התחשמלות!”.
3.9 לוח ראשי של מתקן המוזן מטורבינת רוח, לוח חשמל שאליו מחוברת טורבינת רוח יצוייד בשלט בר-קיימא בולט לעין שבו יירשם “מוזן מטורבינת רוח”.
3.10 טורבינת רוח המיועדת לאספקה מקבילה עם רשת החשמל טעונה אישור לפני הפעלתה הראשונה, מאת בעל רשת החשמל אליה מתחברת טורבינת הרוח.
3.11 מהפך של טורבינת רוח יצוייד באמצעי ניתוק בסמוך אליו ובטווח ראייה ממנו מצד הזרם הישר ומצד זרם החילופין. אם אמצעי הניתוק מצד זרם חילופין בלוח החשמל מאפשר נעילה במצב מופסק ניתן לוותר על אמצעי ניתוק זרם חילופין בסמוך למהפק.
כל שינוי בנתונים של מהפך יבוצע על ידי בעל רישיון חשמלאי המתאים לגודל המתקן ובתאום עם בעל הרשת.

4. בדיקות והפעלה
4.1 יציבות מערכת טורבינת רוח תבדק ע”י מהנדס קונסטרוקציה, לפני הפעלתה הראשונה.
4.2 המערכת המכנית של טורבינת רוח תבדק ע”י מהנדס מכונות לפני הפעלתה הראשונה.
4.3 טורבינת רוח המיועדת לאספקה עצמאית תיבדק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע שינוי יסודי בה, בידי חשמלאי – בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן.
4.4 טורבינת רוח, המיועדת לאספקה מקבילה תיבדק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע שינוי יסודי בה, בידי חשמלאי-בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן מטעמו של בעל הרשת אליה מחובר המתקן.
4.5 טורבינת רוח תיבדק תקופתית אחת לשלוש שנים לפחות, בידי חשמלאי-בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן. אי ביצוע בדיקה תקופתית כאמור מבטל ההיתר.
4.6 פרטי בדיקה ותוצאותיה ירשמו על ידי עורך הבדיקה ויחתמו על ידו.
דוחות הבדיקות יועבור לבעל טורבינת הרוח או למחזיקה. הדוחות יצורפו לבקשת ההיתר.
טופס בדיקת מתקן – טורבינת רוח

טורבינת רוח על גג בניין


קטגוריה: חוקים ותקנות חשמל

תגיות:, , ,

« »
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס