חובותיו של בעל רישיון חשמל

רישיון חשמל

חובותיו של בעל הרישיון

רישיון חשמלאי מוסמך

1. חידוש רישיון – הודעה על חידוש הרישיונות תישלח לציבור החשמלאים ע”י המנהל 30 יום לפני שיפקע תוקפם. לא קיבל בעל הרישיוןהודעת חידוש הרישיון עד 14 יום לפני תום תוקפו של הרישיון שברשותו, יבקש זאת בכתב מהמנהל. תשלום חידוש הרישיון לאחר המועד הנקוב יגרור תשלום קנס ו.או ביטול הרישיון.

2. הדעות מטעם בעל הרישיון – בעל הרישיון חייב להודיע תוך 30 יום:
א. על אובדן רישיונו, בצירוף אישור על מסירת הודעה למשטרה.
ב. הזכאי לפטור מתשלום אגרה – על מקרה בו זכאותו פגה עקב הפסקת עבודתו בשירות המדינה.

3. חובת עדכון במרשם האוכלוסין – בעל רישיון חייב לעדכן כל שינוי בשמו או במענו במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים. לתשומת ליבך, הרישיון יישלח לכתובת כפי שמופיעה במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.

4. חובת חתימה על מסמך
א. בעל הרישיון יחתום את שמו ויטבע חותמו הנושאת את שמו המלא, מספר רישיונו וסוגו על כל מסמך הנוגע לעבודות חשמל שבוצעו על ידו.
ב. “מסמך” – תוכנית המוגשת לאישור, חישוב טכני, בקשה לבדיקת מתקן חשמלי, אישור הניתן להוכחת ותק מקצועי לעסוק בביצוע עבודות חשמל.

5. חובת הצגת הרישיון – בעל הרישיון חייב להציג את רישמיונו לפי דרישת מקבל השירות או הרשות המוסמכת.

רישיון חשמל

מידע לחשמלאי

1. כל בקשה להוצאת רישיון יש להגיש באמצעות טופס מקוון “בקשה לקבלת רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל”. יש למלא את הטופס באמצעות אתר משרד הכלכלה בכתובת: www.economy.gov.il/electrician
* יטופלו רק בקשות שהוגשו באמצעות הטופס המקוון.

2. לקבלת מידע בכל הנוגע לרישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל, לרבות זמן מענה אנושי ומועדי קבלת קהל ניתן לקבל במקומות הבאים:
א. באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, היחידה לרישוי חשמלאים.
ב. באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, מערכת פניות הציבור.
ג. מענה אנושי בימים א-ה בין 9:00 – 17:00 בטלפון 02-6662030
ד. פקס 02-6243042
* שימו לב, לא יטופלו בקשות להוצאת רישיון שישלחו באמצעות הפקס.

3. לתשומת ליבך, הרישיון נשלח לכתובתך כפי שמופיעה במרשם האוכלוסין. בכל מקרה של שינוי בשמך או במענך, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את השם ו/או הכתובת למשלוח דואר.

4. להזכירך! עיסוק בביצוע עבודות חשמל ללא רישיון תקף הינו עבירה על החוק.


קטגוריה: חוקים ותקנות חשמל

«
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס