מפרט להתקנת הארקת יסוד

דוגמה למפרט התקנת הארקת יסוד

העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל 08 בהוצאה הועדה הבין משרדית, התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת חשמל וכן בהתאם למצוין במפרת הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות המהנדס ו/או המפקח. העבודה תבוצע ע”י חברה בעל רשיון תקף המתיר לה לעסוק בביצוע מתקני מתח נמוך. העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע”י קבלן ותבוצע מחדש. לפני ביצוע העבודה יבקר הקבלן באתר.

1.תאור העבודה
התקנת הארקת יסוד

2.אביזרים
האביזרים שיסופקו ע”י הקבלן יתאימו למפרט הנ”ל ולתוכניות.

3.הגדרות
“הארקת יסוד” – מערכת הכוללת אלקטרודת הארקת יסוד, טבעת גישור, פס השוות הפוטנציאלים ומוליך הארקה המחבר טבעת גישור אל פס השוות הפוטנציאלים.
“אלקטרודת הארקת יסוד” – חלקי פלדה הטמונים ביסוד של המבנה, המחוברים ביניהם.
“טבעת גישור” – טבעת מתכתית המגשרת בין חלקי אלקטרודת הארקת יסוד והיא חלק ממנה.
“פס השוואת פוטנציאלים” – פס שאלין מתחברים מוליכי הארקה ומוליכי חיבור, פס זה יכול לשמש גם כפס הארקה.
“מוליך הארקה” – מוליך המחבר את גופי המתכת החייבים בהארקה או את נקודת השיטה המיועדת להארקה לאלקטרודת הארקת יסוד, במישרין או באמצעות פס השוות הפוטנציאלים.
“מוליך חיבור” – מוליך המחבר את השירותים המתכתיים הלא חשמליים של המבנה אל פס השוואת הפוטנציאלים או אל פס הארקה.

4.התקנת הארקת יסוד
התקנת אלקטרודת הארקת יסוד ומוליך הארקה בקטע שבין אלקטרודת הארקת יסוד לבין פס השוואת פוטנציאלים לא תבוצע אלא בידי חשמלאי או בפיקוחו.
התקנת פס השוות הפוטנציאלים או מוליכי חיבור או מוליכי הארקה, לרבות החיבורים ביניהם, לא תבוצע אלא בידי חשמלאי.

5.אלקטרודת הארקת יסוד

אלקטרודת הארקת יסוד תהיה מאחד מאלה:
1) מפס פלדה בעובי 3.5 מ”מ לפחות וחתכו 100 ממ”ר לפחות;
2) ממוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ”מ לפחות;
3) מפלדת הזיון של המבנה בקוטר 10 מ”מ לפחות, ובלבד שהוטמנו ביסוד בטון שבאדמה, והבטון יעמוד בדרישות תקנה משנה (ב) (5).

7. טבעת גישור

טבעת גישור תותקן בין חלקי פלדת הזיון של המבנה, שהוטמנו ביסוד בטון באדמה ותהיה:
1) מפס או ממוט פלדה שהוטמנו במיוחד למטרה זו או מפלדת הזיון של המבנה עצמו;
2) במישור האופקי הנמוך ביותר שבהיקף המבנה;
3) במידות של 3.5 מ”מ לפחות העובי ו-100 ממ”ר לפחות החתך אם הטבעת מפס פלדה, ובקוטר 10 מ”מ לפחות אם היא ממוט פלדה עגול;
4) סגורה;
5) מוחזקת באופן יציב על ידי מחזיקים ותישמר כך בעת יציקת הבטון;
6) מותקנת כשהצלע הארוכה של חתך הערב שלה אנכית אם היא מפס פלדה.
נמצאת נקודה כלשהי של המבנה במישור טבעת הגישור במרחק העולה על 10 מ’ ממנה, יותקן גישור בין חלקי טבעת זו כך שכל נקודה במבנה לא תהיה מרוחקת יותר מ-10 מ’ מהטבעת.
החיבור בין חלקי טבעת הגישור דרך תפר התפשטות משני עברי התפר, יהיה מפס פלדה כפיף בעל גמישות, שמידותיו יהיו לפחות כמידות הטבעת.
החיבורים בין חלקי טבעת הגישור יהיו בריתוך או בהדקים מיוחדים או בסימרור או בברגים.
לטבעת גישור תוצא יציאת חוץ אחת לפחות מכל צד של המבנה.
המעברים דרך תפר התפשטות ויציאות חוץ ייעשו במקום נוח לגישה וחלקיהם החשובים יוגנו בפני שיתוך.

8. מוליך הארקה
מוליך ההארקה בקטע שבין טבעת הגישור לבין פס השוות הפוטנציאלים יהיה מפלדה ובמידות מזעריות:
1) פס פלדה בעובי 3.5 מ”מ לפחות וחתכו 100 ממ”ר לפחות;
2) מוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ”מ לפחות.
המוליך יהיה שלם לכל אורכו.

9. פס השוות הפוטנציאלים
פס השוות הפוטנציאלים יהיה מאחת מאלה:
1) מנחושת שמידותיה 4 מ”מ עובי לפחות ו-40 מ”מ רוחב לפחות;
2) מסגסוגת המכילה לפחות 50% נחושת ובחתך של 160 ממ”ר לפחות.
בפס השוואת הפוטנציאלים יותקנו ברגי חיבור למוליכי הארקה ולמוליכי חיבור כמספר המוליכים המחוברים אליו בתוספת שני ברגים לפחות, אבל לא פחות משבעה ברגי חיבור לכל פס.
מוליכי הארקה ומוליכי החיבור יחוברו כל אחד לפס השוואת הפוטנציאלים בבורג נפרד ובמרחק מה זה מזה.
פס השוואת הפוטנציאלים יותקן בתוך מבנה, על קיר או בלוח חשמל, במרחק של 4 ס”מ לפחות משטח שעליו הוא מותקן; הוא יהיה יציב, תהיה אליו גישה נוחה וימוקם קרוב אל ההבטחה הראשית של החברה הציבורית המספקת חשמל למבנה.
בין פס השוות הפוטנציאלים לבין ההבטחה הראשית של החברה הציבורית לאספקת חשמל יותקן מוביל בקוטר 29 מ”מ לפחות, אלא אם הם נמצאים בתוך לוח אחד.
אל פס השוואת הפוטנציאלים יחוברו באמצעות מוליכי חיבור נפרדים השירותים המתכתיים הבאים:
1) אלקטרודת הארקת יסוד;
2) כניסה ראשית של צנרת מים קרים;
3) כניסה ראשית של צנרת ביוב;
4) צנרת ההספקה המרכזית והמים החמים;
5) כניסה צנרת גז מרכזית;
6) צנרת לאוויר דחוס;
7) הארקת הגנה של גנרטור,שנאי או ממיר;
8) הארקת שיטה של גנרטור,שנאי או ממיר;
9) מסילות של מעליות;
10) תעלות מתכתיות של מיזוג אוויר מרכזי;
11) הארקת מיתקן טלפון;
12) כל שירות מתכתי אחר במבנה.

10. מוליך חיבור
מוליך חיבור יהיה בחתך של 10 ממ”ר לפחות ויכול שיהיה ללא בידוד; היה מוליך החיבור בעל בידוד, יהיה זה בצבע צהוב/ירוק כנדרש לגבי מוליך הארקה.

11. בדיקת הארקת יסוד
הארקת יסוד תיבדק לפני הפעלת המתקן ותוצאותיהן יירשמו בידי הבודק בתעודות בדיקה ויישמרו בידי בעל המתקן.
עכבת לולאת התקלה תימדד דרך הארקת היסוד כשזו מנותקת מפס השוואת הפוטנציאלים.


קטגוריה: חוקים ותקנות חשמל

תגיות:, , ,

« »
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס